Ochrona danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych:

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.domnarzedzi.pl są przetwarzane przez Domnarzędzi.pl Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459731, NIP 5922260628, REGON 221843598, ul. Nadmorski Dwór 18A/21, 80-506 Gdańsk.

 

 

Klauzula informacyjna RODO (sprzedaż, usługi).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domnarzędzi.pl Spółka z o.o. którym można się skontaktować pisemnie lub e-mailowo pod adresem: biuro@domnarzędzi.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Zlecenia usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 2. Informowania o nowych produktach, usługach, promocjach, w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 3. Jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania),  zapobiegania oszustwom, zbierane w ramach korzystania ze strony www.domnarzedzi.pl - zapisywania informacji w plikach cookies na urządzeniu końcowym na podstawie art. 6 ust. pkt. F.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów jest dłuższy.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zlecenia usługi.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
  8. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
  9. w przypadku, gdy wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zgody, posiada Pani/ Pan prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie  z obowiązującym prawem.
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody w przypadku jej wrażenia w celach marketingowych uniemożliwi otrzymywanie newsletterów lub udział w programach lojalnościowych.

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.