Zasady reklamacji i zwrotów

REKLAMACJA:

Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 3. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych.
 4. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sytuacji zakupu Towaru przez konsumenta zastosowanie będzie mieć ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) nakładająca odpowiedzialność Sprzedawcy z wad rzeczy sprzedanej oraz niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru.
 6. W myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, gdy kupujący o wadzie towaru wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 7. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: biuro@domnarzedzi.pl  i podaniem przyczyny reklamacji.
 8. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową.
 9. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodność towaru z umową). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.
 10. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.
 11. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Klient.

ZWROTY:

 1. Czas na zwrot: 14 dni kalendarzowych
 2. Adres do zwrotu:
  Domnarzędzi.pl ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański 
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 4.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia ( wzór zamieszczonego poniżej), które może zostać złożone:
 1. Przesyłkę należy nadać na adres:
  Domnarzędzi.pl ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Domnarzędzi.pl ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański 
NIP: 5922260628

Formularz Zwrotu Towaru

Ja...............................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

 


numer zamówienia........................................

Data zawarcia umowy to....................., data odbioru.........................................

 

Imię i nazwisko.....................................
Adres................................
Data..............................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.